Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

Artikler

VEDTEKTER     Vestre Bærum Næringspark     11.06.2014


§1 Vestre Bærum Næringspark er en frittstående sammenslutning organisert som
forening,


§2 hvis formål er medlemmenes næringsinteresse. Foreningen har som mål å oppnå
en helhetlig utvikling av hele Vestre Bærum Næringspark med en optimal
eiendomsdrift.Foreningen skal videre være kontaktorgan overfor andre grupperinger, offentlige
myndigheter og leverandører av offentlige tjenester. Styret vil når styret har besluttet
dette, utføre slike tjenester for medlemmene, som medlemmene ellers hadde måttet
unnlate å gjøre, eller måttet utføre hver for seg for å fremme sine forretningsmål.


§3 Som medlemmer kan opptas gård- og grunneiere samt eiendomsutviklere på Vestre
Bærum Næringspark. Opptak som medlem skal godkjennes av styret.


§4 Foreningens driftskapital, det vil si den kapital som inngår i driften, er basert på
en årlig serviceavgift fra medlemmene. Satsene for årsavgiften fastsettes for hvert år
av Årsmøtet.


§5 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det avholdes minst 1 årsmøte per år.
Alle medlemmer har møterett ved innregistrert representants personlige fremmøte
eller ved fullmakt. Innkalling til Årsmøte skjer med minst 2 ukers varsel. Med innkallingen skal
det følge dagsorden. Årsmøtet behandler de saker som er oppført på dagsordenen.
Saker som et medlem ønsker behandlet i Årsmøtet, skal fremmes skriftlig til styret
senest innen 28. februar. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Det kan behandle alle saker
som er oppført på dagsordenen.


§6 Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april måned og behandler følgende
faste saker:
- Regnskap med årsberetning
- Budsjett
- Valg
- Saker som styret fremlegger
- Eventuelt innkomne saker fra medlemmene


Valg:
Etter innstilling fra valgkomiteen velges
- Styreleder for 1 år
- Styrets nestleder for 1 år
- To av styrets medlemmer for 2 år
- Varamedlem(mer) til styret for 1 år
- Revisor


§7 Styret og daglig ledelse.
Styret består av 4-6 medlemmer valgt som beskrevet i § 6.
Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, og med minst 8 dagers varsel.
To av styrets medlemmer kan, om det er påkrevet, forlange at det avholdes
styremøte innen 14 dager.
Styret er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Alle avgjørelser fattes med
simpelt flertall. Står stemmetallet likt, gjelder det som styrets leder – eller styrets
nestleder i styreleders fravær – slutter seg til.
Styret setter i verk de tiltak som anses nødvendig for å ivareta foreningens formål og
oppgaver. Styret engasjerer sekretariat som har møterett og fungerer som
foreningens sekretær.


§ 8 Valgkomiteen
Årsmøtet velger valgkomité bestående av to medlemmer. Valgkomiteen konstituerer
seg selv og avgir innstilling om valg til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal være
styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.


§ 9 Utmelding
Utmeldinger skjer skriftlig til styret. Utmeldinger skjer med seks måneders varsel
regnet fra førstkommende halvårsskifte.


§10 Endringer av eller tillegg til vedtektene besluttes av Årsmøtet. Gyldig vedtak
krever tilslutning av mer enn to tredeler av de fremmøtte medlemmer.


§11 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av Vestre Bærum Næringspark skal behandles på to møter
som avholdes med minst to måneders mellomrom hvorav ett skal være ordinært
Årsmøte, det andre ekstraordinært Årsmøte. Beslutningen om oppløsning krever to
tredjedels flertall av foreningens medlemmer, i begge møter.