Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

 

Vestre Bærum Næringspark er næringsområdets interesseorganisasjon. Organisasjonen er finansiert av medlemsbedriftene på området og har som formål å ivareta medlemsbedriftenes interesser, fremme områdets interesser overfor offentlige myndigheter, samt arbeide for at området fremstår som et attraktivt næringsområde for etablerte bedrifter, samt bedrifter som ønsker å etablere seg i Vestre Bærum.

Styret i VBNP består av følgende personer:

Tom Lindeberg - Styrets leder

Carl Erick Fuglesang - Nestleder

Jan Hroar Bjørklund - Styremedlem

Joakom Hereng - Styremedlem

Rolf Storm - Styremedlem

 

Ifølge tall fra Bærum Kommune er Vestre Bærum Næringspark er det 4'rde største næringsområdet i kommunen.

  • Rud: 209 bedrifter,  2893 ansatte, 9,6 milliarder i omsetning, 9% driftsmargin
  • Vøyenenga: 120 Bedrifter.  Ca 1000 ansatte, 2,5 milliarder i omsetning (Eget estimat 2015)
  • Skui: 67 bedrifter, 338 ansatte, 1,13 milliarder i omsetning, 10% driftsmargin

Samlet omsetning for alle bedrifter i områdene var i 2015 , ca 15,1 milliarder og representerte en økning på 6,4% fra 2014. Området er mao en stor lokal arbeidsplass og en viktig inntektskilde for Stat og Kommune.

Rent konkret omtales området i Kommunens strategiske næringsplan.

''Nye arealer for salg av volumvarer skapes ved bedre utnyttelse av  Rud-Hauger, Væyenenga og Grini''

'' Eksisterende, større næringsområder (Rud-Hauger næringspark aksen Vøyenenga - Skui og Grini må ivaretas og vidreutvikles som næringsområder. For å sikre levedyktige næringsområder er det samtidig relevant å se på en harmonisering av arealutnyttelsen internt i næringsparkene og mellom næringsparkene i kommunen. Dette bør skje i dialog mellom aktører og kommunen''

'' Det er viktig å balansere handelstilbudet slik at handelsnæringer innen detaljhandel i en del av kommunen ikke fører til utarming av tilbudet i en annen del. For volumvarer som krever bil er det tilrettelagt for bilbaserte nærinsparker som Rud- Hauger, Vøyenenga og Grini