Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

Forslag til regulering av ny avkjøring til Rud-Hauger fra Lommedalsveien. Hva skjer ?

Forslag til regulering av ny avkjøring til Rud-Hauger fra Lommedalsveien. Hva skjer ?

Hvem lytter til næringslivet i Bærum ?

Rud Hauger Næringspark, som foreningen tidligere het, nå Vestre Bærum Næringspark (VBN), har i mange år jobbet for å få en avkjøring fra Lommedalsvegen inn til næringsparken på Rud Hauger.

Argumentene for å få til egen avkjøring har sin bakgrunn i at det i dag er mye tungtrafikk gjennom hele næringsparken, som gir utfordringer trafikksikkerhetsmessig samtidig som det gir mye støy og unødig utslipp.

Tidligere, da Bærum Næringsråd hadde sekretariats tjenesten for VBN, var det Bærum Næringsråd som på vegne av VBN fulgte opp styrets ønske om å få fremdrift i arbeidet med egen avkjøring, da gjennom dialog og kontakt mot Bærum Kommune og Statens Vegvesen (SVV). Kommunen har lenge vært positive til avkjøringen, men har i likhet med VBN ikke fått gjennomslag hos SVV.

SVV sitt brev fra desember 2010, stilet til Bærum Næringsråd, vises det til brev datert 29.10.10 med «ønske om bedre begrunnelse av vår vurdering av spørsmål om ny avkjøring fra E16 inn i Rud/Hauger Næringspark.» Grunneierforeningen hadde i forkant av arbeidet i 2010 engasjert Multiconsult til å vurdere muligheten for å etablere nytt kryss som adkomst til næringsparken fra Lommedalsveien, hvor to alternative kryssløsninger var vurdert.

Ønsket om et nytt kryss på Lommedalsveien inn til Rudsletta og Rud/Hauger har vært diskutert med Statens vegvesen og representanter for Rud/Hauger næringspark flere ganger tidligere. Dette har foregått både i møter og via brev. SVV har informert om at det på hovedvegnettet er svært strenge krav til avstand mellom kryss og kryssutforming, og har hele tiden ment at et nytt kryss fra Lommedalsveien til Rudsletta ville medført et ekstra kryss på den sterkt trafikkerte Lommedalsveien og øke faren for antall ulykker. SVV uttalte også at Rudssletta i tillegg er svært smal i forhold til de kjøretøyene man kan forvente i et næringsområdet.
VBN stusset litt over disse formuleringene fra SVV, da de fleste store kjøretøyene som kjører på næringsområdet har sin tilknytning til Transportsentralen Asker og Bærum AS, enten som transportører der eller som kunder til deres bensinstasjon og vaskehaller. En egen avkjøring vil føre til at disse bilene ikke kjører gjennom hele næringsparken, og med dette avlaste trafikkavviklingen i området. Disse forholdene tok ikke SVV noe hensyn til, da de mente at en avkjøring vil være klart negativ pga den trafikksikkerhetsmessige virkningen av avkjøringen.

 

VBN ønsket å klage på SVV sine uttalelser og konklusjon fra desember 2010, og sendte brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. SVV fikk som part uttales seg om dette, og deres svar kom i februar 2011. Der skriver SVV at «Vi har vært tydelige på at Statens vegvesen ikke kan akseptere et nytt kryss på Lommedalsveien av hensyn til trafikksikkerheten Lommedalsveien». Videre orienterer de om at vi kan utarbeide et privat forslag til reguleringsplan, men at «..ut fra tidligere vurderinger og argumenter som fremkommer av vår uttalelse av 06.12.2010 må det påregnes at Statens Vegvesen vil ha innsigelse til et eventuelt forslag til reguleringsplan for nytt kryss med Lommedalsveien som skal betjene næringsparken».

 

I 2012 forsøkte vi å få til diverse møter med kommunen om saken. Vi hadde en befaring hvor SVV og kommunen deltok, og vi åpnet for å ha et spleiselag med kommunen på dette, noe kommunen var positive til.

Da det ikke skjedde stort i saken (les; vi hadde ikke tro på noe gjennomslag i vårt krav/ønske om avkjøring) besluttet VBN å ikke engasjere seg i dette arbeidet lenger. Da tok to av grunneierne, Autoville AS og Transportsentralen Asker og Bærum AS saken videre i egen regi. Det ble utarbeidet nye tegninger/skisser – også en rundkjøring som et av alternativene. Etter en tilbakemelding fra Bærum Kommune på vårparten 2013 – hvor de orienterte om at det ville være utelukket med en rundkjøring – satt vi igjen med skisser på avkjøring/påkjøring. Her fikk vi bistand fra Rambøll AS.

Dette arbeidet ble sett på i sammenheng med den nye E-16 utbyggingen.
I september 2014 oversendte vi tegninger til Bærum Kommune som viste situasjonen med en ny avkjøring til Rudssletta fra Lommedalsveien, hvor vi forutsatte at det ble en høyresving av/på. Lengden på høyresvingefeltet ved avkjøring blir ca 60 m med overgangsstrekning på 20 m i tillegg. Dette er i samsvar med vegnormalenes krav ved 60 km/t. Lengden på flettestrekningen ved påkjøring er satt til totalt 80 m som er i samsvar med vegnormalenes krav. Vi skrev også at en etablering av denne avkjørselen vil øke trafikken i Rudssletta og at vi så det kunne bli nødvendig med ombygging av avkjørsler og kanskje også andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Svaret fra Bærum Kommune lød slik: «Løsningen er presentert tidligere, og vi mener fortsatt at den er gunstig for Transportsentralen og tilstøtende eiendommer. Løsningen vil trolig også medføre redusert transportarbeid. Det er imidlertid Statens vegvesen som må godkjenne av- og påkjøringen til Lommedalsveien, som er fylkesvei. For Bærum kommune er det viktig at det lokale veinettet og i første rekke Rudsletta kan avvikle den økte trafikken på en effektiv og sikker måte. Denne veien har i dag en kjørebanebredde på 6,0 m samt 2,5 m vedlikeholdsareal på hver side, totalt 11,0 m. Med den forventede trafikkøkning bør det anlegges fortau langs den ene siden. I følge våre veinormaler skal totalbredden da være 12,25 m fordelt på 6,5 m kjørebane (inkl. skulder), 2,75 m fortau pluss vedlikeholdsareal på hver side på 1,5 m».

I november 2014 oversendte Rambøll en brev til Statens Vegvesen om avkjørselen, vedlagt skisser mv. Vi mottok i januar 2015 svaret fra SVV. Her står blant annet:


Det er lagt fram nytt forslag til kryss til Rudssletta i tegning datert 5.11.2014, med høyresving inn og høyresving ut fra Lommedalsveien. Avstand mellom det nye krysset og rundkjøringen er ca. 500 meter. Det framgår av notatet at det nye krysset vil føre til trafikkøkning på Rudssletta, og at dette skal løses med breddeutvidelse og ensidig fortau. Hvor mye trafikk som totalt vil kjøre inn og ut av det nye krysset er ikke opplyst. Det nye krysset vil redusere trafikkbelastningen internt Rud-Hauger næringspark ved at Transportsentralen som genererer mer enn 200 biler i døgnet, vil få en kortere adkomst til sin eiendom ved etablering av nytt kryss. Vi viser til vår uttalelse til spørsmål om avkjørsel fra Rudssletta til Lommedalsveien i brevene datert 2.2.2011 og 6.12.2010. Lommedalsveien (fv. 168) har en ådt på 13900 biler i døgnet og fartsgrensen er 70 km/t. Som påpekt i vår uttalelse dater 6.12.2010, vil etablering av nytt kryss fra Lommedalsveien til Rudssletta medføre et ekstra kryss på den sterkt trafikkerte Lommedalsveien og øke faren for antall ulykker. Statens vegvesen vil derfor ikke akseptere et nytt kryss på Lommedalsveien av hensyn til trafikksikkerhet. Dette var en prinsipiell vurdering av nytt kryss som ikke endrer seg med endring av kryssutformingen. Vår tidligere vurdering står derfor ved lag. Adkomst til Rud-Hauger næringspark er regulert i reguleringsplan for Rud-Hauger næringspark vedtatt 22.6.2005. Vi mener at ønske om etablering av et nytt kryss på Lommedalsveien, er et større tiltak, som ikke kan behandles som en dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan. Dersom de ønsker å etablere ny adkomst til planområdet, det behandles ved å utarbeide et privat forslag til reguleringsplan for nytt kryss i henholdt til plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i overnevnte forhold vil ikke Statens vegvesen akseptere nytt kryss Lommedalsveien med adkomst til Rudssletta. Dersom det fremmes en privat reguleringsplan, som vi har påpekt at gjøre i forbindelse med planene om å etablere ny adkomst til planområdet, må det påregnes at Statens vegvesen vil ha innsigelse til et eventuelt privat forslag til reguleringsplan for nytt kryss med Lommedalsveien, som skal betjene Rud-Hauger næringspark.

Styret i VBN bestemte seg for å jobbe med saken igjen, og det var en god del uformelle samtaler om saken med Bærum Kommune. Vi hadde møte med varaordfører, og dette var tema når vi i ulike fora traff ordfører, næringssjef og kommunalsjef. Avkjøringen skulle tas opp i planutvalget i november 2015. På den måten skulle vi få administrasjonen i kommunen til å ta dette videre og få SVV til å revurdere.

Bærum Kommune sendte brev til SVV om saken, og svarbrevet fra SVV av 245.02.2016 var kort og konsist, men ikke det vi ønsket. Her sto:
«
Svar på spørsmål om avkjøring til bensinstasjon - E16 Rud Hauger i Bærum kommune. Vi viser til brev datert 07.01.2016, anmodning om fornyet vurdering av trafikksituasjonen for Rud-Hauger.

Statens vegvesen viser til våre tidligere uttalelser i saken datert 06.12.2010, 02.02.2011 og 30.01.2015, se vedlegg. Det framgår ingen nye opplysninger i oversendt sak. Statens vegvesen opprettholder derfor sine tidligere uttalelser».


Utover i 2016 har saken vært oppe til diskusjon i styret i VBN, og det er ikke å overdrive når vi sier at vi føler at vi har fått en for dårlig oppbacking av kommunen i vårt forsøk på å få SVV til å vurdere saken på nytt.

Igjen bestemte styret seg for å tilskrive kommunen, og sendte i oktober 2016 brev stilet til vararordføreren;                                                                                                                                      

Til Bærum Kommune

V/ Ole Kristian Udnæs                                                                                                                                                                                                                                              Rud, 20.10.2016

Det vises til tidligere korrespondanse vedr. sak avkjøring fra Lommedalsveien til Rudssletta.

Styret i Vestre Bærum Næringspark representerer alle næringsdrivende på Rud. Vi mener bestemt at det er helt nødvendig med en avkjøring fra Lommedalsveien til Rudssletta , og en påkjøring fra Rudssletta til Lommedalsveien retning nord, ref vedlagte skisse fra Rambøll (C01.pdf).

På grunn av stor trafikk - med hovedtyngde av tungtrafikk - til flere av bedriftene på Rudssletta, og særdeles mye til eiendommen med adresse Rudssletta 90 (TAB Transportsentralen Asker og Bærum AS med deres bensinstasjon), vil en avkjøring/påkjøring Lommedalsveien/Rudssletta gi en markant nedgang i tungtrafikk i hele næringsområdet. Det vil være hensiktsmessig i forhold til trafikksikkerhet, generell trafikkavvikling og ikke minst i forhold til miljøet (luft, støy mv).

Vår klare oppfatning, etter møter med næringssjef, varaordfører, ordfører og kommunaldirektøren, er at Bærum Kommune deler vårt synspunkt i saken.

Statens vegvesen (SVV) er konsekvent negative. Deres argument er trafikksikkerhet, dvs at avstanden fra rundkjøringen etter avkjøring ny E-16 til skissert avkjøring til Rudssletta er for kort – og at Rudssletta er svært smal i forhold til de kjøretøyene som man kan forvente i et næringsområde. SVV mener også at tilbudet til gående er svært dårlig på denne strekningen!

For først å kommenterer SVV sin påstand om at tilbudet til gående er svært dårlig; dette finner vi svært merkelig. Her er det et bredt fortau fra krysset Olav Ingstadvei / Rudssletta – og innerst i Rudssletta kan man enkelt – gjennom å etablere fotgjengerovergang – sikre gående trygg ferdsel. En stor del av trafikken som i dag går til TAB Transportsentralen Asker og Bærum (et betydelig antall større biler pr. dag) vil ved en avkjøring slippe å kjøre gjennom hele industriområdet og Rudssletta for å komme til TAB / bensinstasjonen. Dermed vil trafikken bli sterkt redusert i Rudssletta.  

Når det gjelder SVV sitt argument om at avstanden fra rundkjøringen etter avkjøring ny E-16 til skissert avkjøring til Rudssletta er for kort, må det kreves at SVV her beskriver noen løsningsforslag i stedet for å være konsekvent negative. Vi antar det vil være fullt mulig for SVV å sette en fartsgrense på strekningen som ivaretar det trafikksikkerhetsmessige.

Bærum Kommune har klart uttalt at de ønsker å ivareta næringslivet i kommunen. Bærum kommune, slik vi har oppfattet det, deler våre synspunkter om at en avkjøring er til det beste for hele Rud/Hauger området. Vestre Bærum Næringspark v/ styret vil derfor sterkt oppfordre Bærum Kommune om å være en pådriver ovenfor Statens Vegvesen, slik at partene sammen kan jobbe konstruktivt mot en løsning – som ivaretar vårt krav om avkjøring/påkjøring samtidig som miljø og sikkerhet ivaretas.

Med vennlig hilsen

Vestre Bærum Næringspark

Tom Lindberg

Styreleder

Last modified on Thursday, 09 March 2017 15:52